Aanvraagprocedure projecten

U heeft een idee voor een project. Wat nu?

U heeft zich georiënteerd op onze site, U heeft een goed idee voor een project en overweegt een aanvraag bij Interreg. Raadpleeg dan in ieder geval uw “Regionale Antenne”: de persoon die in uw regio als gids functioneert voor het Programma. Deze helpt u verder met al uw vragen omtrent Interreg, het projectvoorstel, eventuele projectpartners, de selectievoorwaarden en de procedure.

Het idee?

Heeft u partners aan boord, zijn de acties helder geformuleerd en gebudgetteerd, dan kunt u  het project voorstellen. In eerste instantie kan dat als een ontwerp, een “draft”. Beschrijf in ieder geval de manier waarop dit project een antwoord wil bieden op een grensoverschrijdend probleem, kans of behoefte en hoe de resultaten van dit project voordelen bieden aan de regio en haar bewoners. Denk daarin ook aan de langdurige effecten en uitwerking, ook na de looptijd van het project zelf.
 

Het tijdspad en de deadline?

De groei van idee naar project loopt in twee fasen: de advies- en de selectiefase. Daarbinnen vindt de aanvraag in maximaal drie stappen plaats:

    a. Projectschets, “drafting outline” (facultatief)
U werkt een projectschets uit en dient die in. Daarin staat in een vereenvoudigde vorm de essentiële informatie over het project. De format waarin deze schets moet worden ingediend, is te vinden bij de downloads op de site. De gehele procedure is gedigitaliseerd zodat u steeds binnen het E-loket van Interreg EMR uw aanvragen moet doen. De projectschets moet binnen de daartoe vastgestelde termijn worden aangeleverd. Na afloop van de termijn worden de projectschetsen getoetst en vervolgens worden aanbevelingen gedaan aan de aanvrager. Deze aanbevelingen hebben vaak met name betrekking op de aanvraag zelf.  

    b. De concept-aanvraag, “drafting application”
Naar aanleiding van deze aanbevelingen kunt u de projectschets aanpassen en verder uitwerken in de vorm van een concept-aanvraagformulier. Naar aanleiding van de terugkoppeling op de projectschets adviseert de Regionale Antenne u bij het opstellen van deze aanvraag. De ingediende concept-aanvraag wordt beoordeeld door de Adviesgroep, waarbij aanbevelingen gedaan worden ten aanzien van de inhoudelijke beschrijving van het project.

    c. De definitieve aanvraag “official submission application”
De concept-aanvraag kunt u naar aanleiding van de aanbevelingen herzien tot een definitieve aanvraag. De formele, definitieve aanvraag is het projectdocument op basis waarvan de selectie wordt verricht. Deze aanvraag moet voor de gestelde termijn zijn ontvangen en voorzien zijn van de nodige bijlagen. Ook deze aanvraag wordt gedaan via het E-loket (eMS) van het Programma.  En ook hierbij kunnen de Regionale Antennes assisteren.

Selectieprocedure en toekenning

Na de sluitingsdatum vindt de beoordeling plaats en formuleert de Adviesgroep een advies over elke aanvraag. Mede op basis van het advies neemt het Comité van Toezicht een besluit en ontvangt de aanvrager een positieve of negatieve beschikking. 

Criteria

Als je een project wilt indienen, moet het uiteraard direct of indirect ten goede komen aan de inwoners van de Euregio Maas-Rijn. De organisaties die voor de burgers projecten en ideeën kunnen indienen, zijn onder andere:

  • regionale en lokale overheden;
  • economische en sociale partners, bijvoorbeeld werkgevers- en werknemersverenigingen;
  • ondernemers, in het bijzonder het MKB/KMO;
  • scholen, hogescholen, universiteiten en overige opleidingsinstellingen;
  • ziekenhuizen en overige gezondheidsinstellingen;
  • intermediairs en ontwikkelingsmaatschappijen;
  • organisaties op het gebied van natuur en milieu, toerisme, cultuur en maatschappelijk werk.

Heb je een concreet project en denk je in aanmerking te komen voor een Interreg-subsidie, lees dan eens verder in ons handboek over de thema's en doelstellingen, de selectieprocedure, criteria en het reglement.

Formulieren en assistentie

De benodigde formulieren voor een Projectaanvraag zijn te vinden bij de downloads op onze website. Voor assistentie kunt u zich wenden aan de Regionale Antenne. Deze zijn per regio te vinden onder de rubriek contact.