Projecten : overzicht lopende projecten en aanvraagprocedure

U heeft een idee voor een project.  Wat nu?                                            

U heeft zich georienteerd op onze site, heeft een goed idee voor een project en overweegt een aanvraag bij Interreg. Raadpleeg dan in ieder geval uw  “Regionale Antenne”: de persoon die in uw regio als gids functioneert voor het Programma. Deze helpt u verder met al uw vragen omtrent Interreg, het projectvoorstel, eventuele projectpartners, de selectievoorwaarden en de procedure. Zie https://www.interregemr.eu/contact

Het idee?

Heeft u partners aan boord, zijn de acties helder geformuleerd en gebudgetteerd, dan kunt u   het project voorstellen. In eerste instantie kan dat als een ontwerp, een “draft”. Beschrijf in ieder geval de manier waarop dit project een antwoord wil bieden op een grensoverschrijdend probleem, kans of behoefte en hoe de resultaten van dit project voordelen bieden aan de regio en haar bewoners. Denk daarin ook aan de langdurige effecten en uitwerking, ook na de looptijd van het project zelf.

Het tijdspad en de deadline?

De groei van idee naar project loopt in twee fasen, de adviesfase en de selectiefase. Daarbinnen vind de aanvraag in maximaal drie stappen plaats:

    a. Projectschets, “drafting outline” (facultatief)

U werkt een projectschets uit en dient die in. Daarin staat in een vereenvoudigde vorm de essentieële informatie over het project. De format waarin deze schets moet worden ingediend is te vinden bij de downloads op de site. De gehele procedure is gedigitaliseerd zodat u steeds binnen de e-portal van Interreg EMR uw aanvragen moet doen. De projectschets moet binnen de daartoe vastgestelde termijn worden aangeleverd. Na afloop van de termijn worden de projectschetsen getoetst en vervolgens worden aanbevelingen gedaan aan de aanvrager. Deze aanbevelingen hebben vaak met name betrekking op de aanvraag zelf.  

    b. De concept-aanvraag, “drafting application”

Naar aanleiding van deze aanbevelingen kunt u de projectschets aanpassen en verder uitwerken in de vorm van een concept-aanvraagformulier. Naar aanleiding van de terugkoppeling op de projectschets adviseert de Regionale Antenne u bij het opstellen van deze aanvraag. De ingediende concept-aanvraag wordt beoordeeld door de adviesgroep, waarbij aanbevelingen gedaan worden ten aanzien van de inhoudelijke beschrijving van het project.

    c. De definitieve aanvraag “official submission application”

De concept-aanvraag kunt u naar aanleiding van de aanbevelingen herzien tot een definitieve aanvraag. De formele, definitieve aanvraag is het projectdocument op basis waarvan de selectie wordt verricht. Deze aanvraag moet voor de gestelde termijn zijn ontvangen en voorzien zijn van de nodige bijlagen. Ook deze aanvraag wordt gedaan via de e-portal (eMS) van het Programma.  En ook hierbij kunnen de Regionale Antennes assisteren.

Selectie procedure en toekenning

Na de sluitingsdatum vindt de beoordeling plaats en formuleert de Adviesgroep een advies over elke aanvraag. Mede op basis van het advies neemt het Comite van Toezicht een besluit en ontvangt de aanvrager een positieve of negatieve beschikking. 

Formulieren en assistentie

De benodigde formulieren voor een Projectaanvraag zijn te vinden bij de Downloads op de website van Interreg EMR (www.interregemr.eu. Voor assistentie kunt u zich wenden aan de Regionale Antenne. Deze zijn per regio te vinden op onze website (www.interregemr.eu/contact)

Criteria 

Als je een project wilt indienen, moet het uiteraard direct of indirect ten goede komen aan de inwoners van de Euregio Maas-Rijn. De organisaties die voor de burgers projecten en ideeën kunnen indienen, zijn onder andere:

  • regionale en lokale overheden;
  • economische en sociale partners, bijvoorbeeld werkgevers- en werknemersverenigingen;
  • ondernemers, in het bijzonder het MKB/KMO;
  • scholen, hogescholen, universiteiten en overige opleidingsinstellingen;
  • ziekenhuizen en overige gezondheidsinstellingen;
  • intermediairs en ontwikkelingsmaatschappijen;
  • organisaties op het gebied van natuur en milieu, toerisme, cultuur en maatschappelijk werk.

Heb je een concreet project en denk je in aanmerking te komen voor een Interreg subsidie, lees dan eens verder in ons handboek over de thema's en doelstellingen, de selectieprocedure, criteria en het reglement. www.interregemr.eu/downloads

Administratieve criteria

De administratieve criteria zijn een aantal criteria om te bepalen of een aanvraag al dan niet aan de voorwaarden voldoet om in het kader van het Interreg V EMR-programma te worden gesubsidieerd. Hierbij spelen een aantal aspecten:

1. Komt de aanvraag in aanmerking?

Is de aanvraag op de juiste manier ingediend, is de aanvraag ondertekend door de leadpartner, zijn alle relevante documenten bijgevoegd?

2. Komt het ingediende project in aanmerking?

Heeft het project de juiste looptijd, is de organisatie van het project solide, ligt het gebied waar het project wordt uitgevoerd in de EMR of is het anderszins subsidiabel?

3. Is de aanvrager bevoegd om een projectvoorstel in te dienen?

Is de aanvrager een organisatie die in aanmerking komt, is er een partnerschapsovereenkomst voorzien en is deze grensoverschrijdend van aard?

4. Is de aanvraag conform de EU-regelgeving?

Voldoet de aanvraag aan de horizontale eisen, is er sprake van staatssteun en hoe wordt daarmee omgegaan, is aan andere regels voldaan of is dat voorzien (openbare aanbestedingen)?

5. Is de financiering van het project gewaarborgd?

Is het gevraagde subsidiepercentage aangehouden, is er gezorgd voor cofinanciering en is deze realistisch, is aan de voorwaarden van de kostencatalogus voldaan?

Selectiecriteria

Hoewel specifieke criteria per call (prioriteitscriteria) mogelijk en soms ook noodzakelijk zijn met het oog op het specifieke achterliggende beleid, gelden voor alle calls de onderstaande, meer algemene criteria:

1. Versterking van grensoverschrijdende samenwerking

Op welke manier en in hoeverre versterkt het project de grensoverschrijdende samenwerking? Hoeveel nieuwe en blijvende grensoverschrijdende contacten of netwerken komen er tot stand en hoe dragen deze bij aan grensoverschrijdende samenwerking in algemene zin? Wat is de daadwerkelijke meerwaarde voor grensoverschrijdende samenwerking?

2. Bijdrage aan de doelstellingen en resultaten van het programma

Op welke manier draagt het project bij aan de doelen, doelstellingen en verwachte resultaten? Welke outputs worden er verwacht en hoe significant zijn die in het licht van het programma? Scoort het project op één doel of meerdere doelstellingen?

3. Realistisch, duurzaam en meerwaarde voor andere projecten in het programma

Hoe realistisch is het project? Bestaat de kans dat het project niet kan worden uitgevoerd zoals voorzien? Welke randvoorwaarden zijn er die ervoor zorgen dat het resultaat van het project duurzaam zal zijn voor de regio? Is de uitvoering van het project nuttig voor de andere projecten binnen het programma? Hoe kunnen andere projecten of activiteiten binnen het programma iets leren van het project? Is het project helemaal nieuw of een vervolg op een eerder project en zo ja, wat is dan de meerwaarde?

4. Value for money

Hoe verhouden het budget en de activiteiten van het project zich tot de bijdrage aan het Interreg-programma? Hoe efficiënt en doeltreffend zijn het project en de beoogde activiteiten? Wat is de verwachte impact van het project?

5. Innovatief karakter

Draagt het project bij aan innovatie van de economie of sociale structuur van de Euregio? Betekent het project een vernieuwende benadering of methodiek ten aanzien van de betrokken thema’s? 

Meer informatie?

Alle documenten die betrekking hebben op het indienen van projecten kunt u terugvinden onder 'downloads' op deze website. En natuurlijk kunt u steeds contact opnemen met uw Regionale Antenne voor maatgericht advies.

projecten

27 gevonden projecten
Thema
Landen
Regio