Interreg 2021-2027: Samenwerken, over de grenzen heen

In de komende programmaperiode blijven we de interregionale samenwerking ondersteunen in het zogenaamde Maas-Rijngebied, het grensgebied van Nederland, Duitsland en België.

In deze komende programmaperiode zullen we meer dan 176 miljoen euro beschikbaar stellen voor grensoverschrijdende projecten op het gebied van slimmere innovaties, groenere, koolstofarme initiatieven, sociale integratieconcepten en betere samenwerking in het Maas-Rijngebied.

Onze nieuwe financieringsprioriteiten

In de volgende programmaperiode zullen wij projecten financieren op de volgende gebieden, de zogenaamde prioritaire assen: 

Een slimmer Maas-Rijngebied

Het is onze bedoeling beter gebruik te maken van de sterke technologische kennispositie inzake sleuteltechnologieën binnen de clusters van de verwerkende industrie en van biowetenschappen en gezondheid.

De projecten kunnen betrekking hebben op de volgende onderwerpen: 

 • het ontwikkelen en versterken van onderzoeks- en innovatiecapaciteiten en de invoering van geavanceerde technologieën
 • ​verbetering van de duurzame groei en het concurrentievermogen van het MKB/KMO en het scheppen van banen in het MKB/KMO. 

Een groener, koolstofarm Maas-Rijngebied

In de volgende programmaperiode zullen wij projecten ondersteunen die een groenere groei in het grensgebied van Nederland, Duitsland en België bevorderen. Na de Overeenkomst van Parijs en de Europese Green Deal willen wij onze rol spelen en projecten helpen die de overgang naar een groene samenleving en economie vergemakkelijken.

Wij zijn op zoek naar projectideeën over deze thema's: 

 • bevordering van hernieuwbare energie
 • verbetering van de aanpassing aan de klimaatverandering en de preventie en veerkracht bij rampen, rekening houdend met een op ecosystemen gebaseerde aanpak
 • bevordering van de overgang naar een circulaire economie waarin efficiënt met hulpbronnen wordt omgesprongen

Een socialer Maas-Rijngebied

Het programma biedt een breed scala aan onderwerpen op dit gebied:

 • bevordering van de doeltreffendheid en inclusiviteit van de arbeidsmarkten en de toegang tot hoogwaardige werkgelegenheid door de ontwikkeling van sociale infrastructuur en de bevordering van een sociale economie
 • verbetering van de gelijke toegang tot inclusieve en hoogwaardige diensten op het gebied van onderwijs, opleiding en een leven lang leren door de ontwikkeling van toegankelijke infrastructuur
 • bevordering van de veerkracht van onderwijs en opleiding op afstand en online
 • zorgen voor gelijke toegang tot gezondheidszorg en bevorderen van de veerkracht van gezondheidszorgstelsels, en bevorderen van de overgang naar gezins- en gemeenschapsgerichte zorg
 • bevordering van duurzaam toerisme voor economische ontwikkeling, sociale insluiting en sociale innovatie

Beter samenwerkingsbestuur in het Maas-Rijngebied

Dit thema is gemaakt voor projectideeën die de levenskwaliteit van de bewoners in onze regio in de breedste zin van het woord zullen verbeteren, door grensbarrières te verkleinen of weg te nemen, en daardoor de grensoverschrijdende samenwerking te verbeteren.

 • ondersteuning van een efficiënt openbaar bestuur door het bevorderen van juridische en administratieve samenwerking en samenwerking tussen burgers, actoren van het maatschappelijk middenveld en instellingen, met name met het oog op het oplossen van juridische en andere belemmeringen in grensregio's;
 • het opbouwen van wederzijds vertrouwen, met name door het aanmoedigen van intermenselijke activiteiten.

Nouveau système numérique

Afin de préparer et de soumettre votre ébauche de projet, veuillez utiliser le lien suivant vers notre nouveau système numérique : www.jems.interregmeuserhine.eu